ตัวอย่างโปรแกรมนำเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และดูนก ในจังหวัดนครสวรรค์

 
วันที่ ๑
   ๐๘.๐๐ น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดนครสวรรค์
   ๑๑.๓๐ น. ถึงจังหวัดนครสวรรค์
   ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารที่จังหวัดนครสวรรค์
   ๑๓.๓๐ น. ล่องเรือชมวิถีชีวิตของชาวบ้านริมแม่น้ำปิง และขึ้นไปชมจิตรกรรมฝาผนังที่วัดเกรียงไกรกลาง (รถไปรอรับที่วัด)
   ๑๕.๓๐ น. ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด ที่สถานีประมงน้ำจืด
   ๑๗.๓๐ น. เข้าที่พัก ณ อุทยานนกน้ำบึงบอระเพ็ด
   ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น
   ๑๙.๐๐ น. เรียนรู้วิธีการใช้กล้องดูนก และรู้จักพันธุ์นกชนิดต่าง ๆ กับชมรมดูนกบึงบอระเพ็ด
 
วันที่ ๒
   ๐๖.๓๐ น. ล่องเรือชมดอกบัวสาย และฝึกภาคปฏิบัติวิธีการใช้กล้องดูนกนานาชนิดขณะออกหากินยามเช้าในบึงบอระเพ็ด
   ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า
   ๐๙.๓๐ น. เดินทางไปเขากบ วัดเขาวรนาถบรรพต ชมรอยพระพุทธบาท และชมเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สมัยสุโขทัย พร้อมชมทัศนียภาพเมืองนครสวรรค์
   ๑๑.๐๐ น. ซื้อของฝากจากนครสวรรค์ตามอัธยาศัย
   ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
   ๑๓.๓๐ น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
   ๑๗.๐๐ น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ