งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ระหว่าง มกราคม