โปรแกรมที่ ๑ เที่ยวพิจิตร 2 วัน 1 คืน      วันที่ ๑    ๐๖.๐๐น. - ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ  ...
  วันที่ ๑    ๐๘.๐๐ น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดนครสวรรค์  ...