แหล่งท่องเที่ยว

เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ

           จังหวัดนครสวรรค์ มีชื่อปรากฏมาตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี มีบันทึกในศิลาจารึกของสุโขทัย เรียกว่า เมืองพระบาง เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญในการทำศึกสงคราม ภายหลังเรียกชื่อว่า เมืองชอนตะวัน และเปลี่ยนเป็นจังหวัดนครสวรรค์ ในที่สุด แต่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า เมืองปากน้ำโพ ในประวัติศาสตร์มีหลักฐานทางโบราณคดีบ่งชี้ว่า จังหวัดนครสวรรค์ เคยเป็นเมืองเกษตรกรรมมาตั้งแต่ยุคต้นประวัติศาสตร์ เป็นศูนย์กลางของการคมนาคม เป็นที่ตั้งของกลุ่มชนชาวจีนที่เข้ามาทำการค้าขายระหว่างประเทศ
 
           จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ระหว่างภาคกลางและภาคเหนือจึงเป็น “ประตูสู่ภาคเหนือ” และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่าง
และจังหวัดนี้ยังมีความสำคัญตรงที่เป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำสายสำคัญ ๆ หรือที่รู้จักกันในนาม “ปากน้ำโพ” แม่น้ำปิง วัง ยม และน่านไหลมาบรรจบกันที่นี่กลายเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสายสำคัญของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของบึงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ บึงบอระเพ็ด ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพรรณพืช ฝูงนกนานาชนิด และยังเป็นที่อยู่อาศัยของปลาอีกนับร้อยชนิด เนื่องจากมีอาหารอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ทั้งหมด ๙,๕๙๗ ตารางกิโลเมตร
 
แผนที่ ในตัวเมือง จังหวัดนครสวรรค์-พิจิตร
แผนที่ ท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์-พิจิตร

 

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์

ตั้งอยู่ที่หมู่ ๒ บนเขาโคกเผ่น ตำบลทำนบ เป็นวัดในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พื้นที่วัดสร้างเป็นรูปเรือหลวงบนยอดเขา เรือมีนามว่า “ราชญาณ นาวา ฑีฆายุ มงคล”  หมายถึง พาหนะที่จะช่วยให้พ้นห้วงกิเลส วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยเป็นที่พักสงฆ์ ครั้นต่อมาทางราชพัสดุอนุญาตให้ใช้พื้นที่สร้างวัดและตั้งวัดตลอดจนได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาโดยลำดับโดยถูกต้องทุกประการใน พ.ศ. ๒๕๔๘ และเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์เป็นวัดในพระองค์ และทรงรับเป็นองค์ประสานงานก่อสร้างเจดีย์ศรีพุทธคยา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา โดยตัวเจดีย์ได้ประยุกต์ให้ภายในองค์เจดีย์จัดเป็นห้องสำคัญทางประวัติศาสตร์ มี ๓ ชั้น คือ ชั้นล่างเรียกว่า “วังนาคราช” ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน ชั้นที่สอง แบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกเป็น “ห้องมหาราช” ประดิษฐานพระบรมรูปหล่อมหาราช ๘ พระองค์ ส่วนที่สองเป็นห้องสำคัญทางประวัติศาสตร์ และชั้นบนสุดมีเจดีย์สูง ๑๒ เมตร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธกาญจนาภิเษก และพระพุทธรูปต่าง ๆ สามารถสอบถามข้อมูล โทร. ๐๘ ๑๘๓๔ ๗๘๘๑ (เจ้าอาวาส)  การเดินทางจากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๒ เลยแยกอินทร์บุรีชิดซ้ายมุ่งหน้าไป อำเภอตากฟ้าเลี้ยวซ้ายที่ทางหลวงหมายเลข ๐๐๕๘ ไปอีก ๕ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายอีกครั้ง ระยะทางจากกรุงเทพฯ ๒๗๘ กิโลเมตร