แหล่งท่องเที่ยว

เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ

           จังหวัดนครสวรรค์ มีชื่อปรากฏมาตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี มีบันทึกในศิลาจารึกของสุโขทัย เรียกว่า เมืองพระบาง เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญในการทำศึกสงคราม ภายหลังเรียกชื่อว่า เมืองชอนตะวัน และเปลี่ยนเป็นจังหวัดนครสวรรค์ ในที่สุด แต่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า เมืองปากน้ำโพ ในประวัติศาสตร์มีหลักฐานทางโบราณคดีบ่งชี้ว่า จังหวัดนครสวรรค์ เคยเป็นเมืองเกษตรกรรมมาตั้งแต่ยุคต้นประวัติศาสตร์ เป็นศูนย์กลางของการคมนาคม เป็นที่ตั้งของกลุ่มชนชาวจีนที่เข้ามาทำการค้าขายระหว่างประเทศ
 
           จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ระหว่างภาคกลางและภาคเหนือจึงเป็น “ประตูสู่ภาคเหนือ” และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่าง
และจังหวัดนี้ยังมีความสำคัญตรงที่เป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำสายสำคัญ ๆ หรือที่รู้จักกันในนาม “ปากน้ำโพ” แม่น้ำปิง วัง ยม และน่านไหลมาบรรจบกันที่นี่กลายเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสายสำคัญของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของบึงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ บึงบอระเพ็ด ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพรรณพืช ฝูงนกนานาชนิด และยังเป็นที่อยู่อาศัยของปลาอีกนับร้อยชนิด เนื่องจากมีอาหารอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ทั้งหมด ๙,๕๙๗ ตารางกิโลเมตร
 
แผนที่ ในตัวเมือง จังหวัดนครสวรรค์-พิจิตร
แผนที่ ท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์-พิจิตร

 

วัดหนองกลับ

สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๓ ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒  ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง จากคำบอกเล่ากล่าวไว้ว่า บริเวณที่สร้างวัดหนองกลับในสมัยสงครามเวียงจันทน์เป็นที่ตั้งค่ายของชาวหนองบัว-หนองกลับ เพื่อป้องกันทัพเวียงจันทน์ที่ผ่านมา ด้วยหมู่บ้านที่ตั้งมานานจึงมีวัดเก่าชื่อวัดหนองม่วงที่ตั้งอยู่ตำบลหนองกลับ และวัดสระมะนาวตั้งอยู่ตำบลหนองบัว เมื่อชาวบ้านตั้งค่าย ณ วัดหนองกลับ จึงต้องย้ายวัดทั้งสองตามไปด้วย จึงมีวัด ๒ วัดอยู่ติดกัน สมัยนั้นเรียกว่าวัดนอกกับวัดใน ต่อมาพระภิกษุวัดในเกิดเป็นโรคห่ามีพระภิกษุมรณภาพ พระภิกษุที่เหลือจึงย้ายไปอยู่วัดนอก (วัดหนองกลับปัจจุบัน) ตั้งแต่นั้นมาวัดทั้งสองจึงรวมกัน และได้ชื่อว่าวัดปทุมคงคาต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวัดหงส์เนื่องจากมีเสาหงส์ตั้งอยู่หน้าวัด เดิมวัดนี้อยู่ในจังหวัดพิจิตร ครั้นเจ้าเมืองพิจิตรมาตรวจราชการจึงเปลี่ยนชื่อวัดให้เหมือนกับชื่อหมู่บ้านว่า “วัดหนองกลับ” และเหตุที่ว่าวัดอยู่ติดกับหมู่บ้านหนองบัว ปัจจุบันชาวบ้านจึงนิยมเรียกชื่อวัดอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดหนองบัว” แต่ตั้งอยู่ในเขตตำบลหนองกลับ เมื่อคราวทางราชการตั้งกิ่งอำเภอหนองบัว จึงโอนตำบลหนองกลับจากอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตรมาขึ้นกับจังหวัดนครสวรรค์ ภายในบริเวณวัดมีวิหารหลวงพ่อเดิม เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อ “หลวงพ่อเดิม” ขนาดเท่าองค์จริง ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของคนอำเภอหนองบัวและคนในวงกว้าง จนถูกยกย่องว่าเป็น “เทพเจ้าแห่งเมืองสี่แคว” และยังมีพิพิธภัณฑ์วัดหนองกลับที่เก็บรวบรวมของเก่าแก่ไว้มากมาย อาทิ พระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ เครื่องลายคราม สมุดข่อยโบราณ และของใช้ในครัวเรือนโบราณ โดยจัดไว้เป็นหมวดหมู่

เขาพระ-เขาสูง

ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกลับ เป็นดินแดนที่มีทรัพยากรทรงคุณค่า อาทิ หินแกรนิตสีชมพู หินสีดำ และหินมรกต บนยอดเขาพระมีหินก้อนสีชมพูขนาดใหญ่วางเรียงรายทับซ้อนกันเด่นตระหง่านน่ามหัศจรรย์ และยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของอำเภอหนองบัว ก่อนเดินถึงยอดเขาจะต้องผ่านซอยอกเขาหรือซอยอกหินหนีบที่มีขนาดแคบเพียงแค่ ๓๐ เซนติเมตร ซึ่งเป็นจุดที่ท้าทายต่อการขึ้นไปพิสูจน์ความสวยงามของยอดเขาพระ-เขาสูงแห่งนี้   ทั้งยังพบพรรณไม้นานาชนิดที่น่าศึกษา นอกจากนี้ภายในบริเวณยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ หลวงพ่อไกร อ่างเก็บน้ำคลองไม้แดง และอ่างเก็บน้ำคลองวังเหียง  โดยการเดินทางจากนครสวรรค์ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ สายชุมแสง-หนองบัว ระยะทาง ๗๒ กิโลเมตร เลยสี่แยกหนองบัวไป ๑๐๐ เมตร เลี้ยวขวาไปอีก ๕ กิโลเมตร