ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง ประจำปี 2562

วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดเขากบ) เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ บนถนนธรรมวิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๑๐๙ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา ตั้งวัดเมื่อ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๑๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๓๔ มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ เจดีย์ใหญ่สร้างในสมัยสุโขทัย พระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) ยาวประมาณ ๑๐ วาเศษ อุโบสถหลังเก่า  ซึ่งมีรูปปั้น ตากบ-ยายเขียด ที่หลวงพ่อทองสร้างอยู่ด้านหน้า บนยอดเขากบ ก็เป็นส่วนหนึ่งของวัดมีปูชนียวัตถุที่สำคัญเช่นกัน คือ  รอยพระพุทธบาทจำลอง สมัยสุโขทัย ประดิษฐานอยู่ในวิหาร เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปหินปางนาคปรกสมัยเชียงแสน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๑๙๖๒ ในสมัยสุโขทัย ผู้สร้างคือพญาบาลเมือง สร้างขึ้นเพื่ออุทิศ แด่พญารามผู้น้อง ซึ่งได้สิ้นพระชนม์ในระหว่างทำศึกสงครามกับหัวเมืองฝ่ายใต้ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ปรากฏในศิลาจารึก ๒ หลัก ซึ่งทางกรมศิลปากรได้ไปจากยอดเขากบใกล้กับรอยพระพุทธบาทจำลอง และได้จากเมืองนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร วัดวรนาถบรรพต เดิมมีชื่อเรียกว่า “วัดกบ” หรือ “วัดเขากบ”เหตุที่มีชื่อเรียกเช่นนี้ก็เพราะเรียกตามชื่อของภูเขา ซึ่งวัดนี้ตั้งอยู่เชิงเขากบ หรือมีชื่อเรียกตามหลักฐานในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดปากพระบาง” ต่อมาท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต(เฮง เขมจารี) อดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ กรุงเทพฯ ซึ่งสมัยนั้นท่านเจ้าคณะมณฑลได้มาตรวจการคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตเห็นว่า “วัดกบ”หรือ“วัดเขากบ”ตั้งอยู่ที่เชิงเขาจึงได้เปลี่ยนชื่อให้ใหม่และเรียกเป็นทางการว่า“วัดวรนาถบรรพต” อย่างไรก็ตามประชาชนโดยทั่วไปมักเรียกชื่อวัดกบ หรือวัดเขากบ กันจนติดปากมาจนตราบเท่าทุกวันนี้  
        
            
 
 
      ตักบาตรเทโว หรือภาษาอังกฤษคือ (Tak Bat Devo Tradition) คำว่า ตักบาตรเทโว มาจากคำเต็มว่า ตักบาตรเทโวโรหณะ(Tak Bat Devorohana Tradition)  ซึ่งแปลว่า การหยั่งลงจากเทวโลก เป็นการตักบาตรเนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งคัมภีร์อรรถกถาธรรมบทบันทึกไว้ว่า เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงยมกปาฏิหาริย์ (ปาฏิหาริย์เป็นคู่ๆ) ที่ต้นมะม่วงใกล้เมืองสาวัตถีแล้วก็เสด็จขึ้นไปจำพรรษาที่ 7 บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อเทศนาพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาเป็นเวลา 3 เดือน ครั้นออกพรรษา แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเสด็จลงสู่มนุษย์โลกทางบันได พาดลงใกล้เมืองสังกัสสะด้วยเหตุนี้จึงถือว่าวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากเทวโลก ลงมาสู่เมืองมนุษย์ บรรดาพุทธศาสนิกชนจึงนิยมตักบาตรกันเป็นพิเศษ เป็นประเพณีสำคัญสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ เรียกว่า "ตักบาตรเทโว" โดยประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ที่วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง มีจุดเด่น ได้แก่ พระสงฆ์จำนวนมากถึง 109 รูป นำโดยพระพุทธรูปเดินลงบันไดจากมณฑปพระพุทธบาท ลงมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชน โดยอาหารที่นิยมตักในวันนั้น นอกจากข้าวและอาหารคาวหวานธรรมดาแล้ว ก็จะมีข้าวต้มลูกโยนด้วย ซึ่งบางท่านสันนิษฐานว่าในครั้งนั้นผู้คนรอใส่บาตรกันแออัดมาก เข้าไม่ถึงพระ จึงใช้ข้าวก่อหรือปั้นโยนลงบาตร การตักบาตรเทโวจึงเป็นการทำบุญอย่างมโหฬารของพุทธศาสนิกชนนับแต่นั้นมา
          
 
 
 
 
       นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครสวรรค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า งานบุญประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทย รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน เพื่อสืบสานประเพณีการตักบาตรเทโวในช่วงเทศกาลออกพรรษาของ จังหวัดนครสวรรค์ จึงขอเชิญชวนประชาชนและ นักท่องเที่ยวร่วมงานในครั้งนี้ และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของชาวจังหวัดนครสวรรค์ โดยในปีนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 เริ่มเวลา07.00น. ซึ่งได้รับความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน พุทธศาสนิกชน นักเรียน นักศึกษาร่วมจัดกิจกรรม พิธีเปิด จัดบริเวณ ลานพระเจดีย์ ยอดเขากบ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิด จากนั้นพระสงฆ์ 109 รูป เดินลงจากยอดเขากบ โดยมีขบวนเสลี่ยงอัญเชิญพระปฏิมากรปางเปิดโลก เสลี่ยงอันเชิญ รูปหล่อหลวงพ่อทอง ขบวนนางฟ้า เทวดา ขบวนนางรำ ขบวนกลองยาว รำวงย้อนยุค รถรับดอกไม้ รถพรม น้ำมนต์ พระสงฆ์ 109 รูป จะรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งฯ จากพุทธศาสนิกชนเริ่มที่บริเวณหน้าที่ ทำการเทศบาลนครนครสวรรค์  
        ททท.สำนักงานนครสวรรค์ และวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จึงขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวมาร่วมประเพณีออกพรรษา และตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง ในครั้งนี้และเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว ในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ พาสาน วัดนครสวรรค์(พระอารามหลวง) วัดคีรีวงศ์ วัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) วัดหนองโพ วัดจันเสน รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวตามรอยละคร กรงกรรม “ตลาด 100 ปี ชุมแสง” เป็นต้น
laugh สามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์และพิจิตรได้ที่ ททท.สำนักงานนครสวรรค์
โทร.0 5622 1811-2 โทรสาร 0 5622 1810  E-mail: www.tourismnakhonsawan.org
 
Facebook Fanpage :Nakhonsawan.Phichit   Instragram :tatsawanpichit